- کولر آبی -

سه شنبه, 20 خرداد 1399

در کشور سیستمی که به صورت پیش فرض برای ایجاد سرمایش مطرح می گردد انواع کولر آبی و سپس کولر گازی مطرح میباشد. سایر روشهای ایجاد سرمایش عموما در اماکن دولتی وساختمانهای بزرگ مطرح میباشد که از نظر تعداد در مقایسه با دو روش دیگر بسیار ناچیز و قابل صرفه نظرمیباشد. در این مقاله ما به میزان مصرف آبدر یک فصل گرم برای ایجاد سرمایش پرداخته، در ادامه قیمت تمامشده سرمایش را بر اساس ریال محاسبه نموده و درنهایت این این قیمت را با قیمت هر متر مکعب آب و هرکیلوات ساعت انرژی برق در سایر کشورهای جهان مقایسه نموده و در بخش نتیجه گیری به این موضوع رسیدیمکه یکی از علل استفاده از این روشهای پر هزینه و کم راندمان در تولید سرمایش خانوار های ایرانی ناشی از قیمت پایین آب و برق در کشور می باشد. در نهایت نسبت به معرفی انواع روشهای تولید سرمایش که بر اساس استفادهاز انرژی های تجدید پذیر و تجدید نظر در بخش معماری و فن آوری های نوین بنا گردید است پرداخته ایم. امیداست که با تجدید نظر در زیر ساختهای اجتماعی و تفکر مهندسی بتوانیم از این منابع خداد به نحو احسناستفاده نماییم .

نحوه کار کولر آبی
• کانال خروجی کولر: این کانال بین دریچه هوا و برزنت قرار داشته و هرچقدر بتوان از برخورد نور آفتاب با این قسمت جلوگیری نمود، سرمای به وجود آمده، تلفات کمتری داشته و راندمان خنک کنندگی کولر آبی افزای

ش خواهد یافت. -کانال داخلی: این کانال داخل کولر قراردارد و پروانه در مقابل آن میباشد.
• بدنه کولر -پارچه برزنتی:جهت جلوگیری از انتقال لرزش‌های کولر وه کانال خارجی الزاما باید از برزنت استفاده شود.بدهی است این پاچه باید کاملا سالم باشد.
• ناودان‌ها: بر روی هر یک از درپوش‌های کولر مسیری جهت ورود و توزیع اب وجود دارد که به ناودانی معروف است. -آب پخش کن (سه راه آب)-پولی بزرگ و پولی کوچک: توسط دو پولی و تسمه راابط بین آنها نیروی مکانیکی به وجود آمده در الکتروموتور به محور فن منتقل میشود.ه م راستا بودن دو پولی بسیار فوق العاده با اهمیت است.

• شناور (فلوتر): با استفاده از شناور میزان آب داخت مخزن کولر همواره ثابت است. اجزا الکتریکی کولر آبی -کابل رابط چهارسیم: جهت انتقال برق از کلید به کولر.
• فیوز:جهت حفاظت الکتریکی کولر در برابر خطراتی چون اضافه بار.
• جعبه ترمینال: جهت ایجاد اتصالات مطمعن و عایق از بدنه کولر. -کلید مخصوص کولر:جهت راه اندازی و کنترل موتور دو دور و واتر پمپ.
• الکترو موتور دوسرعته: جهت به چرخش در آوردن فن در کولر آبی.که شامل قسمت‌های زیر میباشد:

o خازن راه انداز/خازن اصلاح ضریب قدرت/کلید گریز از مرکز/سیم پیچ راه انداز/سیم پیچ دور کند/ سیم پیچ دور تند .
• واتر پمپ)پمپ آب کولر(:به کمک واتر پمپ، آب از مجزن به سه راه آب منتقل و از آنجا به ناودان‌ها هدایت میشود.
کولر های آبی که برای خنک کردن هوای داخل ساختمان ها بویژه در مناطق خشک بکار می روند از دو قسمت عمده تشکیل یافته اند:
۱- اجزاء الکتریکی ۲- اجزاء مکانیکی

نظر خود را درج نمایید